Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Een verhaal ter herinnering en ere aan een onbekend Indisch meisje, genaamd EMMA VAN DER PAL. Zij werd door haar echtgenoot op jonge leeftijd vermoord.

 

Emma werd te Ambarawa geboren op 1 januari 1903 (vlgs de almanakken) en stierf te Ambarawa op 12 oktober 1930, getroffen door 5 kogels uit een pistool hetwelk behoorde aan haar echtgenoot Alexander Cornelis de Rille... Althans, zo luidde het vonnis van de Raad van Justitie.

Een opschrift op het graf destijds vlgs de almanakken vermeldt: Emma de Rille geboren van der Pal, geboortedatum 1/1/1903 en sterfdatum 13/9/1930 te Ambarawa en RIP. De sterfdatum is heel vreemd, aangezien in alle artikelen in de kranten over deze moord verwezen wordt naar de datum 12 oktober 1930. !!!

Emma was een dochter van de gepensioneerde 74-jarige (in 1930) sergeant R.P.L. van der Pal.(Vlgs krantenartikel.)

Zij was circa 10 jaar gehuwd en liet een dochtertje na en tevens haar man c.q. moordenaar en deze mocht gedurende 10 jaar na zijn moordenaarsdaad de bak in om zijn daden te overdenken, vermits hij daartoe de kans kreeg en niet door medegevangenen op zijn nummer werd gezet. In een ander artikel schrijft men, dat het echtpaar een dochtertje had van 7 jaar en bij kennissen te Ambarawa in de kost was.

In eerste instantie werd hij veroordeeld voor de straf van 6 jaar. In hoger beroep was de eis 12 jaar en vonniste de rechtbank hem uiteindelijk tot gevangenisstraf van 10 jaar.

Emma stierf niet meteen na de moordaanslag, maar leefde nog een wijl, alhoewel getroffen in de rechterslaap, het rechteroog, de hals en 2x in de maagstreek. Zij werd in huis gevonden, badend in het bloed, door een familielid.

Emma kwam uit een standaard gezin en was circa 17 jaar toen zij huwde met Alexander Cornelis de Rille. Bij mijn weten was haar vader opzichter van een perceel nabij Ambarawa. Er is verder weinig bekend over dit gezin, behalve het feit, dat tijdens een onweersbui een werker van het perceel door de bliksem getroffen werd toen deze toevallig zich in de tuin van de familie van der Pal bevond. De familie van der Pal was niet bizonder talrijk aanwezig in die contreien en ik meen, dat een familie lid koopman was, gelet op zijn reizen door den lande.

 

Alexander was een erkend kind op 18 oktober 1897 van/door.... ??? Ook hier is een discrepantie te vinden, aangezien Alexander tijdens het proces in 1930, verklaart de leeftijd te hebben van 31 jaar. Dan zou hij in 1899 geboren moeten zijn.

In de almanakken vond ik de hiernavolgende personen met achternaam "De Rille" en het leek me niet zo zeer de moeite waard om een juist en direct verband vast te stellen tussen deze genoemde personen en de moordenaar A.C. de Rille. Ik pretendeer ten stelligste dus NIET, dat er enig verband van welke aard dan ook bestaat. Ik vermeld slechts wat de almanakken mij tonen en de lezer trekke zijn/haar eigen conclusies hier uit.

 • Geboren 14/9/1845 te Semarang Franciscus de Rille.
 • Gestorven 1/4/1895 te Semarang Franciscus de Rille.
 • Gehuwd in 1874 te Ambarawa Franciscus de Rille met de weduwe Henriette Franziska Bruhno of Bruhns.
 • Gescheiden 2/7/1879 (na 5 jaar huwelijk) bovengenoemd echtpaar.
 • Geboren te Ambarawa 8/3/1875 Henriette Mathilde de Rille.
 • Gestorven te Ambarawa 18/8/1877 Henriette Mathilde de Rille.
 • Geboren te Semarang 5/8/1876 Carl Franciscus de Rille.
 • Gestorven 1/10/1878 te Semarang Carl Francois de Rille (k).
 • Geboren te Ambarawa 18/1/1879 Willem Alexander de Rille.
 • Geboren te Yogya 30/12/1898 Louis August de Rille. (??)
 • Erkenning te Ambarawa 30/8/1883 Louis August de Rille (??)

Alexander Cornelis ZOU dus een erkende zoon geweest kunnen zijn van bovengenoemde Willem Alexander de Rille. (In acht genomen de leeftijd van Alexander zoals hij die zelf verklaarde tijdens de rechtszitting in 1930.)

Alexander Cornelis de Rille was in zijn werkzame periode stations klerk bij de NIS gestationeerd te Semarang en Ambarawa en verkreeg eervol ontslag in 1921, kwam weer in dienst en kreeg definitief ontslag in 1925. Aangezien hij zenuwaanvallen had, opgelopen sinds hij in dienstverband een zwaar ongeluk heeft moeten aanschouwen. Alexander was tevens vrij driftig van aard.

Hoogstwaarschijnlijk had Alexander geen al te hoge opleiding en om de kost te verdienen, werd hij na zijn ontslag "klein-landbouwer" zoals de kranten vermelden. Het gezin woonde niet in de standaard Europese wijk te Ambarawa, gelet op het feit, dat de kranten de volgende omschrijving gebruikten: "De Europese vrouw E. van der Pal woonachtig in de kampong Djamboe." (Een kampong wijk gelegen aan de weg van Ambarawa naar Magelang).

Het gezin leefde van een hulptoelage van zijn vader ter grootte van 34 guldens (vader was gepensioneerd) en de opbrengsten van zijn klein stukje land. Pertinent verbood Alexander zijn vrouw om financiële steun aan haar ouders te vragen, daar hij zich geen parasiet wilde voelen.

Na de aanslag op zijn vrouw werd Alexander al snel gepakt en officieus bekende hij tegenover de Inspecteur der Politie al heel snel, doch deze bekentenis trok hij even snel weer in.

Deze bedoelde Inspecteur der Politie heette Topsvoort, een zeer bekend Inspecteur in zijn dagen van weleer. Een zijdelingse noot wat betreft Inspecteur Topsvoort, welke los staat van dit verhaal. In 2012 kreeg ik via via een verzoek uit Purworejo van een lagere school onderwijzeres om iets meer te weten te komen over deze Inspecteur Topsvoort. Ik heb het één en ander voor haar kunnen en willen uitzoeken, aangezien zij een familie betrekking had met deze Inspecteur Topsvoort.

Ik heb verder in de kranten niets meer kunnen vinden met betrekking tot Alexander Cornelis de Rille, behalve een kort berichtje in 1934 dat er nieuwe bewijzen waren gevonden m.b.t. het feit, dat er waarschijnlijk een andere dader aangewezen kon worden en dat Alexander wellicht vrijgesproken zou worden. Enig ander bericht hierover is echter niet te vinden.

Waarom de moord gepleegd werd is in de artikelen evenmin te bespeuren. Gelet op het driftige karakter en de zenuwtoevallen van Alexander, zal misschien een huiselijke ruzie uitgelopen zijn tot dit drama ???

De rechtbank veroordeelde Alexander op grond van de volgende feiten:

 • Ten tijde van de moord, was Alexander thuis.
 • Alexander had last van zenuwaanvallen en was driftig van aard en had ooit verklaard, dat hij - indien zijn zenuwaanvallen hem de baas waren - hij bloed wilde zien.
 • Het moordwapen was geregistreerd op naam van Alexander.
 • In eerste instantie had hij officieus de moord reeds bekend aan Inspecteur Topsvoort.
Top