Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Contactformulier
Gastenboek
Wie ik ben
Mijn ouders
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
De Cannalaan
Impressies Surabaya
Peneleh 2014
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Surabaya Moorden
Kees, een Chinees
Atamimi de Arabier
Fred Krisen
Jos Crawfurd
Joop Nahuysen
Fam. Saleh-Hartman
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Indië en Youtube.
Zieleroerselen
Verhalen over susje
Diverse verhalen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Foto's algemeen
Externe Indo links
GEZOCHT


Indo's eten in hun leven gemiddeld
rijstkorrels per jaar en 5 kilo sambel

Peneleh Kerkhof Surabaya anno 2014.

Makam Peneleh Surabaya 2014.

Een foto reportage met foto's van maart april 2014, van Nathallia Fidrawati - Alle foto's zijn Copyright. Verboden ongevraagd te dupliceren, tenzij schriftelijk toestemming is gevraagd en verleend. U gelieve dit te respecteren. Ojo jiplak !!!!! Do not copy unauthorized. !!!! Mind: you will be haunted by me, being an angry executing prosecutor, instead. !!!! Oh, by the way: I am granted by Nathallia Fidrawati to make use of the pictures on this site.

Zie ook haar Facebook account en zoek onder de naam Nathallia Fidrawati. Zij heeft een kleine 1000 foto's ge-openbaard. 

Waar mogelijk heb ik sommige foto's voorzien van kommentaar.

Klik hier om te luisteren op de achtergrond naar INDIë van Ruth Creuzburg. An old environment needs an old song.

 


 

Zusters Ursulinen: Eerst een fragment over het vertrek naar voormalig Nederlands-Indië van enkele zusters.

NAAR DE MISSIE.
Zooals het 'Huisgezin' mededeelt, zijn Vrijdag jl zes eerw. Zusters Ursulinen uit het klooster Mariaoord te VUGHT maar de missie van Nederlandsch-Indie vertrokken, met het stoomschip KAWI, terwijl drie Zusters nog deze maand met de WILIS naar Ned.Indie zullen vertrekken, daar er op de KAWI geen plaats meer was voor alle negen Zusters. Deze religieuzen zijn bestemd voor de huizen der Ursulinen te Noordwijk (Batavia), Buitenzorg, Soerabaja, Malang en Bandoeng.
De namen der Religieuzen zijn:
* Mère Fernanda (Dickhaus), Munster; [per Kawi]
* Mère Bernard (Maucel), Mortain; [per Kawi]
* Mère Hedwig (Schultes), Keulen; [per Kawi]
* Mère Angela (Bal), Amsterdam; [per Wilis]
* Mère Cordula (van der A), Den Haag; [per Kawi]
* Mère Agnes (van Houts), Deurne; [per Kawi]
* Mère Berchmans (van Gog), Deurne; [per Kawi]
* Soeur Angeline (Fleuren), St. Anthonis; [per Wilis]
* Soeur Elisabeth (van Helvoort), Vlijmen; [per Wilis]

Deze kleine kolonie zal een groote aanwinst zijn voor de huizen op Java, daar de Zusters ook 4 aken middelbaar onderwijs meebrengen, daarenboven een goede gezondheid, jeugdigen krachten en een grooten ijver.
De afscheidsplechtigheid in de kapel van Mariaoord Vrijdagochtend was zeer indrukwekkend. De weleerw. pater Merten S.J., missionaris in Ned-Indie, thans met verlof hier te lande (vertoevende in het retraitehuis te VUGHT), deelde aan de vertrekkende Zusters de Missiekruisen uit en gaf haar voor het laatst den zegen met het Allerheiligste.
[Het Centrum 1913_11_04_0_03 ]

 

Het graf van Mére Louise, eerste overste: "Van hare dankbare leerlingen." 

 

 

 


 

Een beenderen tombe / Omah (rumah) Balung:

Gooi het er maar in:  

 

 


 

Paul Francois Corneille Vreede, geboren te Tilburg 16 mei 1812 en gestorven te Soerabaja 18 mei 1861. Zoon van Paulus Vreede en Francoise Charlotte Abel, ook genoemd Franziska Charlotte von Abel. Paul was gehuwd 22 dec 1837 te Delft met Diderica Elisabeth van Rossum (*26 febr 1814 en +8 nov 1863.) Hun dochter huwde een nazaat van de familie Wolterbeek.

Aanvullende gegevens bron Boeroeng: Een kleindochter van Paul Francois Corneille Vreede was Henriette Vreede (haar vader was Cornelis Eliza Vreede) en zij huwde Frank van Vloten. Meer over Frank van Vloten is te lezen op KLIK HIER.

Verwant aan de familie Vreede (achterkleinzoon van een broer van Paul Francois Corneille) is Erik Hazelhoff Roelfzema en ik neem aan dat deze naam wel bij een ieder bekend is.

 

2 Jaren later stierf zijn weduwe Diderica Elisabeth Vreede. Geboren 26 febr 1816 en gestorven 8 nov 1863 te Soerabaja. Mij is helaas onbekend of haar graf aangebouwd is aan het graf van haar man of dat zij op een apart gelegen stuk grond begraven is. (De fotografe kan het zich helaas niet meer herinneren.) Ik zelf vermoed dat haar graf aangrenzend is aan het graf van haar man, gelet op de kleur van de sokkel achter haar grafplaat

De grafsteen vermeldt haar naam als DIEDERIKA. Wat mij opvalt is het feit, dat het graf van haar man een pronk/praalgraf is, daar waar haar graf vrij eenvoudig is.

"Hier rust vrouwe Diederika Elisabeth Vreede. Wed. van Rossum. Geb: den 26 febr.1816. Overl. den 8 nov. 1863."

 


 

 

Gertrude Francoise Cicile Reijneke, geboren te Soerabaja 16 nov 1833 en gestorven te Soerabaja op 14 sept 1895 - gehuwd met Willem George Boermeester, geboren 16 maart 1825 te Soerabaja en gestorven te Soerabaja op 14 april 1874. (Zijn grootmoeder was een inheemse en heette Mina.) Op de geboorte akte staat zij genoemd als Gertrude Francoise Cécile Reijneke. (Ik ben gerelateerd aan de familie Reijneke met nog wat erachteraan.) Zij hadden 3 (of meerdere ??) kinderen, waaronder in ieder geval een dochter Francoise Pauline Marie Boermeester en nog een andere dochter en een zoontje van 3 maanden.(*febr1859 +april 1959).

Aanvullende genealogische gegevens (bron Boeroeng en) slechts ten dele door mij op deze pagina geplaatst omdat het slechts om globale genealogische informtie gaat met betrekking tot de hieronder getoonde foto van het graf. Met een beetje inspanning via de google zoekmachine kunnen belangstellenden meer vinden over de personen behorende bij de hiernavolgende genoemde families.

De hierboven eerder genoemde dochter Francoise Pauline Marie Boermeester (*12-5-1853 Surabaya en + 3-4-1927 Den Haag) huwde op 5-6-1872 te Surabaya met Johan Willem Hofman.

Een kleinkind uit dit huwelijk was Francoise Laurence Wilhelmina Hoolboom (* 14-9-1901 Den Haag en + 2-12-1981 Den Haag) en zij huwde op 16-12-1928 te Medan met Marius Jacobus Brinkhorst. (De vader van Francoise was officier artillerie in Indië.)

Een kleindochter van Marius Jacobus Brinkhorst gehuwd met Francoise Laurence Wilhelmina Hoolboom is Petra Laurentien Brinkhorst en een ieder die een klein beetje op de hoogte is van het wel en wee van Nederland weet dan wel meer over dit kleinkind. Zo niet, pech gehad en moet de google zoekmachine maar overuren voor u gaan draaien.(Google ook op de naam van Prins Constantijn, dan vindt men het wel.)

 

 

 


 

Gerrit Zeverijn Bochardt. Ik heb getracht meer info te vergaren over Gerrit Zeverijn Bochart, doch niet veel kunnen achterhalen. Hij was geboren te Bergum (Tjietjerksteradeel) Fr.

Hij was gehuwd met M.P. Brünner en was hoofdmachinist op de SFn Wonoboto, Garoem (Blitar) en Ngadiredjo. Was ook lid van een sociale vereniging tbv de armen; lid der Vrijmetselaars Loge De Vriendscha en vandaar het teken op zijn grafsteen. (In de almanakken is een fout geslopen, aangezien hij in 1940 nog als werkzaam wordt beschouwd op de SF Ngadiredjo. !!)

Op 29 juni 1936 wordt te Grisee (Gresik tegenwoordig) geboren een meisje Gerda. Dochter van Ulbo Louis Bochardt (oud 27 jaar) en Francoise Alice Verduyn Lunel. Of deze Ulbo een zoon was van Gerrit Zeverijn is mij onbekend en ik voel geen behoefte om er dieper in te duiken.....alhoewel Ulbo een Friese naam is, dus het zou mogelijk zijn, dat hij een zoon was van Gerrit Zeverijn.

Ik vraag me af wat het nut van die twee losse stenen daar op het rechtermuurtje is?  Kwajongens? 

Een scan uit de oude kranten met betrekking tot zijn overlijden. Hieruit valt zijn betrokkenheid tot de Vrijmetselarij te herleiden. In de oude kranten vond ik geen geboorte advertenties, die eventueel betrekking hadden op het echtpaar Bochardt-Brünnen. In  nov 1893 verloofde hij zich met zijn vrouw Paulien.

 

 

 

Om eventuele misverstanden te voorkomen: In Soerabaja was ook destijds de apotheek De Vriendschap, welke gevestigd was in de buurt van Kepoetran (Keputran.)

 


 

Hendrik Olie en kleinzoon Hendrik Olie. Ook voor deze beiden heren heb ik getracht meer info te vinden, doch ook voor hen geldt dat er velen waren die Hendrik Olie heetten. Het is een geslacht met Amsterdam als oorsprong. Zou er een beeltenis vroeger geplaatst zijn in die ronde uitsparing?

Bron: Indische almanak Peneleh Soerabaya. B 325 Hier rust Hendrik Olie en zijn kleinzoon Hendrik Olie. [Hendrik Olie, overl. 30-6-1864 (RA 1865, 116); Hendrik Jan Olie, geb. 14-5-1877 (RA 1878, 240), overl. 14-7-1877 (RA 1878, 302)]  Hoogstwaarschijnlijk zullen beiden hier bedoeld zijn.

Bron 1 en 2: (Via Boeroeng verkregen):1)  www.iisg.nl Indische Besluiten 1857/9037 d.d. 11-10-1859 en afkomstig uit Amsterdam, oud 43 jaar. 2) Stadsarchief Amsterdam: Scheepsgezagvoerder te Amsterdam in 1851, gehuwd met ?? en geboren 5 mei 1816... In 1859 zou hij dus 43 jaar geweest zijn.

 


 

Charles Dallas Halliburton. Ook voor deze gentleman met Schotse voorouders geldt eender, dat er niet veel te achterhalen is. De familie naam was oorspronkelijk Dallas en samengevoegd  met Haliburton. (Met een "l" ).

Er staat geschreven: Amavimus Amamus Amarimus. Dit is ONJUIST: het moet zijn Amavimus Amamus Amabimus en betekent "Wij hielden van je, wij houden van je en wij zullen van je blijven houden". 

 

 


 

Hendrik Weijer Harten, geboren 13 jan 1861 te Rotterdam en overleden te Soerabaja 13 dec 1901. Hij was (ten tweede gehuwd) met Maria Eliza Glaettli, geboren Soerabaja 2 maart 1872 en gestorven te Rijswijk 27 febr 1966. Jacob Harten waar hij mee in dit graf ligt, is zijn tweede kind uit dit huwelijk. Alle overige kinderen waren in Soerabaja geboren en in Nederland gestorven.

 


 

P.J.B. de Perez, geboren op 1 dec 1803 te Den Bosch en gestorven 16 maart 1859 te Badjoa Celebes. Hij was op dienstreis te Badjoa tijdens overlijden. Hij heeft oa. zee/landkaarten geproduceerd van het voormalig Nederlands-Indië. Hij was regerings commissaris in november 1858 in verband met de BONI expeditie onder leding van generaal Majoor Steinmetz. Op 12 febr 1859 vond de landing plaats te Boni van de troepen, na een mislukte onderhandeling in jan 1859. P.J.B. de Perez heeft de afloop niet meer meegemaakt.

 

 


 

Richard Henry Tolson. Hij was gehuwd met de Chinese vrouw Tjoan Nyo en woonde te Tempeh Probolinggo. Hoogstwaarschijnlijk zat hij in de tabakscultuur. Uit dit huwelijk onder andere zoon Richard Tolson op 19 sept 1916 te Amsterdam gehuwd met Andrea Engelina Maij, dochter van Andreas Maij en Johanna Wilhelmina Voges. (14 juni 1926 vond echtscheiding plaats.)

  


 

Francisca Wilhelmina Moerland, geboren te Banjarmasin 2 juni 1801 en gestorven te Soerabaja 12 maart 1856. Zij was gehuwd met van der Els. Er is verder weinig over haar mede te delen.

 


 

Eduard Spier, (* 29 maart 1843 Pontianak en + Soerabaja 18 mei 1900), zoon van Emmanuel Spier (*13 okt 1805 Kalkar Noord Rhein Westfalen en + Soerabaja 22 jan 1885) en Louissa Wilhelmina Brinkhuijsen. Hij was gehuwd met Anna Sophia Blaek en was later pakhuismeester te Pontianak. Uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, waaronder een zoon ook Eduard Spier geheten.( *30 juni 1888 Makassar en + Voorschoten 8 jan 1955.)... Het tweede kind was in 1871 doodgeboren.

 


   

Enkele beelden van het kerkhof.

 

Een curiositeit? Het IKON ook aldaar vertegenwoordigd? Wel een kleine afdeling dan.

 

 

 

"Sic Gloria Transit Mundi".

 


 

J. Welter, een functionaris uit het leger. Aanvullende gegevens van Boeroeng's tips en de Indische almanak(ken).

In eerste instantie was de foto te onduidelijk en had ik er geen lol in om me er druk om te maken. Boeroeng verstrekte mij enkele tips en wat blijkt? Het praalgraaf zoals hieronder getoond doet de gestorvene eer aan, want:

Uit de Indische almanak en Adelsboek: 

B 81 Hier rust mijn dierbare echtgenoot en vriend J. Welter. In leven 1ste Luitenant der Artillerie. Geboren 19 april 1818 en overleden 8 juli 1855. ( Noot van de samensteller van de almanak: De gietijzeren toren op het graf werd door J.L. Nering Bögel en Co te Deventer vervaardigd.)

Hij was gehuwd met:  Johanna Maria Menu, geb. Semarang 29 juni 1832, werd bij akte d.d. 20 maart 1876 voor 3/8 eigenaresse van landgoed Tjitrap, overl. Brussel 14 okt. 1914, tr. te Batavia 18 okt. 1854 Jan Welter, geb. Utrecht 9 april 1818.

Zij trouwde ten tweede op 6 dec 1862 te Batavia met: Johannes Jacobus Wilhelmus Eliza Verstege, geboren Ternate 4 juli 1834 en overleden Den Haag 2 sept 1890.

Eerste merkwaardigheid: Volgens de almanak/legerkaart ging hij met een tweejarig ziekterverlof op 23 sept 1866 naar Nederland en keerde naar Indië terug per schip CORNELIS WERNER EDUARD op 29 jan 1869. (Dus eigenlijk 2 en een half jaar, mits de datum 29 jan 1869 klopt.!!)

Tweede merkwaardigheid: Een schip deed er in die tijden ongeveer 3 maanden over een enkele reis, dus met de terugreis mee 6 maanden. Hoe toevallig, dat op de uitreis van 29 sept 1869 op deze zelfde Cornelis Werner Eduard richting Indië, zijn directe bevelhebber Hfd Int. Majoor T.C.J. Kroesen en aankomend BB ambtenaar J. Boers aan boord waren. (Resp. mijn overgrootvader en grootvader). Zie voor meer details over beiden de pagina Een Romance op zee.)

Kortom om terug te komen op mijn bovenstaande zinsnede: Het praalgraf doet de gestorvene eer aan....

Johanna Maria Menu was een zuster van:

 

  1. Margaretha Catharina Menu (*22-4-1829 Batavia en +Batavia 10 febr 1896) en gehuwd met Mr. Hendrik Willem Du Perron op 20 nov 1848 te Batavia en gescheiden op 11 nov 1870.). Zijwas voor 2/8 eigenaresse van het landgoed Tjitrap.
  2. Geertruida Wendelina Menu (*27 sept 1830 te Batavia en +Den Haag 16 jan 1913) en gehuwd op 6 dec 1852 te Batavia met Jhr Gustave Marie Verspijck - Lt. Gen. tit. 1874 met pensioen. Zij was 3/8 eigenaresse van het landgoed Tjitrap.

 

De voor- en achterkant van het Tjitrap huis te Buitenzorg. (Collectie tropenmuseum en Twitter.) Niet direct betrekking hebbend op J. Welter, maar desondanks de moeite waard om zich in te denken in welke "comfortabele en weldoorvoede" tijden men verkeerde en veel heel vaak ten koste van.....

De eerste foto is de voorkant van het landhuis.

 

 

Het wapen van de familie Verstege zoals het in het landhuis ergens aan een muur hing in de woonkamer/salonkamer? Collectie Tropenmuseum.

Wil men meer weten over het landgoed Tjitrap? Genoeg te vinden via de google zoekmachine. Gaat uw gang.


 

Marie Elizabeth van Kleeff gehuwd met May. Meerdere gegevens ontbreken.

 


 

The graveyards guard? Coincidence? A mix of brown and white, representing Asian and European skin colors? A Eurasian dog.


 

Lady Lady Ayam preparing herself for being consumed as sate ayam.

Allowing herself to prenotice her remaining bones on Peneleh Makam.

 

Een vervolg op de graven van Peneleh kan men vinden op deze pagina Graven van Peneleh deel 2.

 

Thanks to Nathallia Fidrawati, owner and copyrights holder of all above pictures.

Copyrights imexbo.nl en imexbo.org  | Wilt u contact zoeken? Ga naar Contactformulier.
Top