Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof BOJONEGORO, althans wat heet, kerkhof?

De graven werden in de jaren 1940 , oorspronkelijk gelegen op het kerkhof in het durp KAUMAN nabij Bojonegoro verkast naar een plek ergens in Bojonegoro, nu geheten desa Ngroworejo. Waarschijnlijk omdat de grond te Kauman bestemd werd voor andere doeleinden. Echter, de huidige plek van de graven is echter ook al in beslag genomen door de "bewoonde" wereld, die zich maar uitbreidt en uitbreidt. De graven liggen naast een drukke openbare weg, achter een warung annex toko en alles en iedereen raast er voorbij of zit op een bankje van de warung wat te nuttigen, op een afstandje van slechts een paar meter en het leven gaat door en door en door.... Voormalig Ned. Indië, Das war einmal, dus waarom waarvoor waarheen met respect.

 

Bron foto's en gegevens www.situsbudaya.id/situs-bong-belanda-bojonegoro/

Het spijt me verschrikkleijk, dat ik ten behoeve van eventuele nazaten en of familieleden geen betere foto's kan plaatsen. Als men de link hierboven bezoekt, dan ziet men hoe klein en onduidelijk de foto's zijn geplaatst op genoemde site. Jammer.

Hou rekening mede met het feit, dat de foto's gedateerd zijn 2013. De situatie kan anno 2019 anders zijn !!!!!

 

Na ontleding en ontcijfering der graven, kom ik tot de coclusie dat het bijna allemaal graven van militairen of verwanten betreft.

 


 

Het graf van Emma Jonkers. Gelegen vlakbij de drukke weg.(Zie links stukje straat). Lokatie mij onbekend; de straat wordt niet genoemd in het artikel en deze kleine begraafplaats is niet gelokaliseerd op Google view. De witte muur op de achtergrond is de achterwand van de warung annex toko.

 

 

Vertaling graftekst van Emma Jonkers hierboven (Let wel; de tekst is in het Indonesisch geplaatst en is gedeeltelijk nog in de oude spelling.)

"Disini Bersemajam Isteri - Mama Dan Mamma Besar Kami Yang Terrjinta Emma Jonkers, lahir: Bojonegoro 4 juli 1893, Mamma dan Mamma Besar, wafat : di Bojonegoro 29 april 1942.

"Hier woont/rust onze allerliefste Echtgenote - Moeder en Grootmoeder Emma Jonkers, geboren Bojonegoro 4 juli 1893. Moeder en Grootmoeder overleed te Bojonegoro op 29 april 1942."

Op het graf staat vermeld de geboortedatum, maar de RA geeft aan dat zij erkend was op die datum. In de almanakken verder niets te vinden over haar. Met wie was zij gehuwd? Etc etc.

 


 

Hieronder het graf van F. Jonkers. Ik heb geen verbinding kunnen vinden tussen Emma Jonkers (hierboven genoemd) en F. Jonkers. Zou hij haar vader geweest kunnen zijn uit een eerdere relatie.? Kan eigenlijk niet missen. Er waren in die tijden en contreien geen andere leden  van de familie Jonkers woonachtig en werkzaam.

F. Jonkers heette voluit FRANS JONKERS. Hij werd geboren te Bojonegoro Rembang en huwde op 3 juni 1908 te Bojonegoro Rembang met de  Inlandse vrouw KOENING, die bij de doop genoemd werd Elisabeth.

"Hier rust onze geliefde echtgenoot, vader, behuwd- en grootvader F. Jonkers, gebr te Bojonegoro 12 aug 1865, overl te Bojonegoro 11 maart 1936."

In 1898 was hij klerk ter beschikking Griffie Landraad Rembang Bojonegoro. In 1899 idem maar dan ter beschikking voorzitter Landraad. (Bron KB.nl) 

 

Ter info:

Decalonne.nl : In 1976 naturalisatie voor George Jonkers, geboren te Bodjonegoro 17  juli 1910. Zoon van Frans ???? Tevens een Frits Jonkers (hij was ambtenaar) geboren te Bodjonegoro 1923, ook al op 17 juli, maar wel 13 jaar later.

Anny Jonkers, geboren Bodjonegoro 7 mei 1899 en overleden 5 mei 1998 !!!! Gehuwd met Johannes Lambertus van Doesburg.

 


 

Het graf van W.K. Harmanus.

Voluit geheten WILLEM KAREL HARMANUS, geboren Salatiga 3 febr 1853 en overleden Bodjonegoro 27 maart 1933.

Hij was zoon van PIETER HARMANUS en de Javaanse vrouw SARIJEM.(Huidige spelling zou dat zijn SARIYEM.)

Willem Karel Harmanus werd fuselier in 1878 en tekende voor 6 jaren. In 1890 was hij korporaal in de kazerne Kedong Kebo (waar ook een militaire pupillen school was gelegen)  tegen een gagement van 220 guldens per jaar. Hoogstwaarschijnlijk zat zijn vader Pieter eveneens bij het KNIL gediend hebben. Salatiga was destijds ook een garnizoensplaats.

 

De journalist had een fout gemaakt in het artikel en schreef geboren 1953 hetgeen natuurlijk 1853 moet zijn.

"Hier rust onze geliefde echtgenoot, vader, behuwd- en grootvader W.K. Harmanus, geb te Salatiga 3 febr 1953 (FOUT), overl. te Bodjonegoro 27 maart 1933"

Het graf is gedeeltelijk in gebruik als voorraadplaats van waterflessen. Triest.

 

 

 

 

In de registeralmanakken (RA184) vond ik ook de geboortedatum van een andere Willem Karel Harmanus, maar geheel toevallig (???) ook geboren te Salatiga en eveneens op dag 3 febr, maar exact 20 jaren later in het jaar 1873. Zou dit een zoon geweest kunnen zijn van Willem Karel uit 1853??? 

 

Hieronder de militiekaart van Willem Karel geboren 3 febr 1853 met aanduiding namen van zijn ouders.

 

 Het graf van Elvira Louisa Gerritsma. Ik heb weinig over haarzelf kunnen vinden.

Er huwde een Antoon Gerritsma (sergeant majoor werkman genietroepen) te Poerworedjo op 10 april 1918 met Jannigje Boer.(Geboren 28-1-1902 Salatiga). In 1930 werd dit huwelijk ontbonden.

Wettige kinderen uit dit huwelijk waren:

  1. Julius Anton, geboren 1 mei 1923 en
  2. Elvira Louisa, geboren 3-10-1926 en overleden 23 april 1939.

In nov 1926 uit dienst en werkzaam bij de waterleidingbedrijven en in dec 1926 wederom in dienst bij de Oost Indische troepen afdeling genie. Per 14 dec 1931 met pensioen te Salatiga wegens volbrachten diensttijd.

Bron: Stamboek kaart. Zie scan.

Antoon werd geboren 8 april 1893 en overleed in 1948 te Bandoeng.

 

 

 

 


 

Het graf van J.A. JURHILL. Geboren 22 sept 1864 en overleden 22 april 1839.

Over J.A. Jurhill zelf niets gevonden, maar wel volgens film 1357858 akte 90 het volgende: Overleden te Soerabaja 8 maanden oud op 22 juni 1928 de baby Edward Maximiliaan JURHILL met ouders Wilhelm Jurriaan André JURHILL en Jenny Cores de Vries. (Jenny geboren 1890 te Bodjonegoro).

Wilhelm Jurriaan André JURHILL zou een zoon geweest kunnen zijn van J.A. Jurhill. ????

Wilhelm Jurriaan André heette voorheen van achternaam KüHBAUCH (KUHBAUCH) en via art 3 Ordonantie 13 juli 1883 werd hem de achternaam JURHILL bij gerechtelijk bevel, toegekend. (Indisch Staatsblad 192)

W.J.A. JURHULL was Verbandhouder bij het Vendukantoor Bodjonegoro.

Meerdere leden familie JURHILL werden genaturaliseerd. Zij woonden te Soerabaja. 

 

 

Tot slot het graf van een onbekende. Wie hij of zij geweest moge zijn: op deze pagina ook een plaatsje voor hem/haar.

 

 

Moge zij allen in vrede rusten.

 

Top